Klauzula informacyjna dotycząca

RODO

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Robert Kycko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Robert Kycko PR-BUD”, z siedzibą w Kalinowicach 44, 22-400 Zamość, NIP: 9222020611, REGON: 060300250,
2. Robert Kycko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Robert Kycko PR-BUD”, z siedzibą w Kalinowicach 44, nie powołał inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zawartej przez Panią/ Pana umowy bądź wyrażonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej przez Panią/ Pana umowy bądź realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonej zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków wynikających z umowy oraz przepisów prawa, a także przez okres niezbędny dla interesów prawnych przedsiębiorstwa, a w okresie dłuższym, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
6. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będzie Robert Kycko PR-BUD, a także podmioty współpracujące z przedsiębiorstwem, czyli inne podmioty przetwarzające oraz inni administratorzy.
7. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:
– prawo do informacji,
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
– prawo do ograniczenia przetwarzania,
– prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
– prawo do przenoszenia danych osobowych,
– prawo do sprzeciwu,
prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne.
10. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy bądź realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonej zgody.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację.
13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Kontakt:
PR-BUD
22-400 Zamość, Kalinowice 44
e-mail: lipska61@prbud.eu
tel. 500 793 501